နာမည္ေက်ာ္ ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏
တပည့္မ်ားက ေဟာၾကားေပးပါသည္။

MPT Ph 09 -