နာမည္ေက်ာ္ ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏
တပည့္မ်ားက ေဟာၾကားေပးပါသည္။

Telenor Ph 09 -