အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ား မဝင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရလိမ့္မည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ ထင္တိုင္းမေပါက္ဘဲ ျဖစ္မည္။

ေငြအနည္းငယ္အလဟႆျဖစ္မည္။ ခရီးထြက္မည့္ အစီအစဥ္မွာ အဟန္႔အတားေပၚမည္။ တယ္လီဖုန္း အသစ္ဝင္မည္။

စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွ အစုရွယ္ယာခြဲေဝရရွိမည္။ ေနအိမ္သို႔ ဧည့္သည္ေရာက္မည္။
အိမ္အနီးအနားမွာ မီးလန္႔၊ မီးေလာင္ ျဖစ္မည္။

သူခိုးခိုးခံရတတ္ပါသည္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအနည္းငယ္ ညံ့ပါသည္။ ေနအိမ္မွာ ပိုးဟပ္မ်ား ပ်ံဝဲေနပါက ‘၇’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈရွိသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးညံ့သည္။ ခ်စ္သူက လမ္းခြဲစကားေျပာမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း မေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၇၊ ၉၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေခ်ာကလက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ

ယၾတာ - အဂၤါေန႔ အဂၤါေထာင့္မွာ စပါယ္ ၅ ကံုး ကပ္လွဴပါ။