၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 24-09-2023 မွ 30-09-2023 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုး၊ ရာထူးတိုး သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္ရွာေနပါက အလုပ္ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ ေငြကုန္မည္။

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုခန္း ဌားရမည္။ သို႔မဟုတ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ အားကစားသမားျဖစ္ပါက အားကစားမွာ ေအာင္ပြဲခံရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ အားရစရာေကာင္းေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေသြးအားနည္းမည္။ သို႔မဟုတ္ ေသြးေပါင္က်မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဘာ္ေငြေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ သေျပ ၂၄ ညြန္႔ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ ဆိုင္ကယ္အသစ္တစ္စီးဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေရႊလုပ္ငန္းမွာ အရံႈးေပၚမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။

စာခ်ဳပ္စာတမ္း တစ္ခုျပဳလုပ္ရမည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးစာေမးပြဲ ေျဖရမည္။

ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပညာသင္ေလွ်ာက္ထားပါက ပညာသင္ဆုရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အဆုပ္အေအးပတ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏စြပ္စြဲမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ဌက္ေပ်ာစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တနလၤာေထာင့္မွာ ကံ့ေကာ္ ၂၂ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေနရာ၊ ဆိုင္ေနရာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ သူခိုးခိုးခံရတတ္သည္။ သတိထားပါ။

ေငြအတြက္ အနည္းငယ္ေသာကေရာက္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဆိုင္ကယ္အတြက္ အမႈျဖစ္မည္။ သို႔ရာတြင္ စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။

ပညာေရးမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သေျပသီးမွည့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔ အဂၤါေထာင့္မွာ စပါယ္ ၅ ကံုး လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရလိ့မ္မည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေဆြမ်ိဳးအၾကီးအကဲတစ္ဦး က်နး္မာေရးညံ့မည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။

တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးစာေမးပြဲေျဖရမည္။ အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတုိးမည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အရိုးက်ည္းေပါင္းေရာဂါ အနည္းငယ္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အေျခအေနေကာင္းပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ယတ္ျဖဴ ၄ လက္ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ အိမ္ေဆာက္ရန္ပႏၷရိုက္ရလိမ့္မည္။

အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္။ အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုးမည္။ သို႔မဟုတ္ လစာေကာင္းေသာ အလုပ္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရလိမ့္မည္။ ေၾကြးကိစၥအတြက္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္ေျပပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မရမ္းေစ့ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ သစ္သီး ၅ လံုး ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္း ေပၚမည္။ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း ၊ လုပ္ငန္းသစ္ဖြင့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ဖို႔ အရင္းအႏွီး ရမည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ျပဳလုပ္ရမည္။

အလုုပ္သစ္ အတြက္ အင္တာဗ်ဴး ဝင္ရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ေရလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိမည္။

ပညာေရးမွာ စိန္ေခၚမႈ ႀကီးမားမည္။ က်န္းမာေရး အေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရး အေနျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ေငြေၾကးကိစၥေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဒါင္းျမွီးစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားမွာ သာကူကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေငြဝင္ေကာင္းမည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာပစၥည္း ျပန္ေတြ႔မည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ အမိ,အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရးညံ့မည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္ ။ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရလိမ့္မည္။ ေအာင္ျမင္မည္။

က်န္းမာေရး အေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊၃၊၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ငါးရွဥ့္ေသြးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ၫြန္႔ ၊ အုန္း ၉ ၫြန္႔ ၊ ရြက္လွ ၉ၫြန္႔ လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရမည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ကိန္း ေပၚမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားဝင္မည္။ ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲ၏ က်န္းမာေရးကိစၥကို ကူညီရမည္။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပညာသြားသင္ခြင့္ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ အုန္းရြက္ ၁၄ ရြက္ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အလုပ္သစ္၊ လုပ္ငန္းသစ္ေပၚမည္။ ေရႊလုပ္ငန္းမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရမည္။

အဝတ္အထည္သစ္ဝင္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္မွားမည္။ ေႂကြးေဟာင္းျပန္ရမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ မနာလိုသူေပၚမည္။ ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ မဂၤလာေဆာင္ေပၚမည္။

ပညာေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွင့္ စကားမ်ားမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သာယာမႈမရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အျပာႏုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ ကေရကရာမုန္႔ ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ကားမႈျဖစ္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္းေပၚမည္။

ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရမည္။ ေငြအနည္းငယ္ အလဟႆ ျဖစ္မည္။ သူခိုးခိုးခံရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ေသတၱာေရာက္ပါက ကံညံ့မည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခရမ္းျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ စပါယ္ ၅ ကံုး ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းၿပိဳင္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္ေနပါက (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားသို႔ လွမ္းၿပီး အလုပ္ေလွ်ာက္ေနပါက အလုပ္ရမည္။

ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အသစ္ဝင္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားမည္။ ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အိပ္မေပ်ာ္ေသာ ေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွင့္ အေနေဝးေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊၅၊၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ပုလဲျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ယို ၄မ်ိဳး ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ လုပ္ငန္းသစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမည္။ အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။

ပဲ၊ေျပာင္း၊ႏွမ္း ေကာက္ပဲသီးႏွံေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ ေနအိမ္မွာ ေခြး၊ေၾကာင္ ေပါက္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံစြန္႔ပစ္ပါ။

ပညာေရးမွာ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိျဖစ္ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ မ်က္စိေရာဂါ ကုရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ စြပ္စြဲမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သင့္ျမတ္မႈ မရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ငုုဝါေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ သေျပ ၂၅ၫြန္႕ ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။ ႏိုင္ငံျခား သံ႐ုံးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ တင္ဒါ၊ ပါမစ္ စေသာအၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မည္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတစ္ဦး ကူညီမည္။ ေနအိမ္၏အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္အရပ္မွာ မီးေလာင္မည္။

ပညာေရးႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး အစီအစဥ္သစ္ျပဳလုပ္ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အ႐ိုးက်ီးေပါင္း ေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊၇၊၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ  မိုးျပာေရာင္  ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား ေသာၾကာေထာင့္မွာ ေရသက္ေစ့ သပၸါယ္ပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရမည္။ ဝန္ထန္းျဖစ္ပါက လစာတိုးမည္။ ရာထူးတိုးမည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုခန္းအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိမည္။ လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းဝင္မည္။ အမႈေဟာင္းရွိပါက အမႈႏိုင္မည္။

ပညာေရးမွာ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ၾကားအေႏွာင့္အယွက္ ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊၃၊၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေထာပတ္ထမင္း ကပ္လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ရရန္ရွိေသာ ေငြဝင္မည္။ အလုပ္သစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းျကားရမည္။ အမႈအတြက္ ရင္ေအးရလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္းေပၚမည္။

ပညာေရးမွာ အထစ္အေငါ့ ျဖစ္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ သဝန္တိုမႈေျကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔မွာ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ညြန့္၊ သေျပ ၉ ညြန့္၊ ကံ့ေကာ္ ၉ ညြန့္ ကပ္လႉပါ။


တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

နိုင္ငံျခားခရီးထြက္ရမည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ သတင္းေကာင္းဝင္လာမည္။ ေဆြမ်ိုးထဲမွာ မဂၤလာေဆာင္သတင္းၾကားပါက နိမိတ္ေကာင္းသည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးနွင့္ ပတ္သက္ျပီး စိတ္ညစ္ရမည္။

ပညာေရးမွာ အေနွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးညံ့ပါသည္။ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူနွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနလၤာေန့မွာ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ ခေရ ၂၄ ညြန့္ကပ္လႉပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

နိုင္ငံျခားသံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဖိအားမ်ားမည္။ ေငြအတြက္ အနည္းငယ္ေသာက ေရာက္မည္။ နာရီတစ္လံုးရပါက ကံေကာင္းေသာနိမိတ္ျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးအတြက္ သတင္းေကာင္းျကားရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အဆင္ေျပပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - အဂၤါေန႔မွာ တန္ခိုးၾကီးဘုရား အဂၤါေထာင့္မွာ ဆြမ္း ၃ ပြဲ၊ ဆီ၊ ဆား ျဖဴးျပီး ဆြမ္းေတာ္ကပ္ပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ စာခ်ုပ္စာတမ္း ျပဳလုပ္ရမည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားနာ၊ သြားကိုက္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ သဝန္တိုမႈေျကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ျငိုျငင္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ယတ္ျဖဴ ၄ လက္ကပ္လႉပါ။


ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေျမအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ သို့မဟုတ္ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းျကားရမည္။ ေနအိမ္ကို ပန္းပင္၊ ပန္းအိုး ေရာက္ပါက ကံေကာင္းေသာ နိမိတ္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးရံုကို လူနာေမးသြားရမည္။ သြားခဲ့ေသာ္ေကာင္း၏ ေရႊဝင္မည္။ ေရႊလုပ္ငန္းအက်ိုးေပးမည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အိပ္မေပ်ာ္ေသာေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူနွင့္အေနေဝးေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ က်န္းမာေရးေျကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔မွာ ေနအိမ္ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္မွာ ဆြမ္း ၃ ပြဲ ေပါက္ေပါက္ထည့္ျပီး ကပ္လႉပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

မိသားစုအတြင္းသို့ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ခန့္စာရမည္။ ေငြေျကးကိစၥ စကားေျပာရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြအနည္းငယ္ အလဟႆျဖစ္မည္။

ပညာေရးမွာ ျပိဳင္ဆိုင္မႈရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးနွင့္အိမ္ေထာင္ေရး သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔မွာ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ေသာၾကာေထာင့္မွာ သေျပ ၁၁ ညြန့္ ကပ္လႉပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္အေျပာင္းအေရႊ႕ေပၚမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္းရမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားဝင္မည့္ သတင္းျကားရမည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရမည္။ ေနအိမ္သို႔ အလႉဖိတ္စာ၊ မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာေရာက္ပါက ကံေကာင္းေသာ နိမိတ္ျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးမွာ အထစ္ေငါ့ျဖစ္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အာရံုေျကာအားနည္းမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေခမည္။ ခ်စ္သူထံမွ အမုန္းစကားျကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန႔မွာ ေနအိမ္ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္မွာ ေထာပတ္ထမင္းကပ္လႉပါ။