ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးစာေမးပြဲ ေျဖရမည္။ ျပင္ပဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုးမည္။ စာေပလုပ္ငန္း၊ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အမွားပါတတ္သည္။

ပါတီႏိုင္ငံေရးမွာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳရလိမ့္မည္။ ေငြအတြက္ ေသာက ေရာက္မည္။ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေဆးရံုသို႔ လူနာပို႔ (သို႔မဟုတ္) လူနာေမးသြားရမည္။ ေနအိမ္သို႔ အိပ္အသစ္တစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၄’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးေကာင္းပါသည္။ ဘြဲ႔ယူရလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူခြင့္လႊတ္နားလည္ေပးမႈေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အေျခအေနေကာင္းပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရညွိစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေကာက္ၫွင္းေပါင္း ကပ္လွဴပါ။