စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အထက္လူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥအတြက္ အေခ်အတင္စကားေျပာရလိမ့္မည္။

ေမာ္ေတာ္ကားမႈ အနည္းငယ္ျဖစ္မည္။ ေျမမႈ၊ အိမ္မႈ၊ အေမြမႈ ကိစၥကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္။

ေနအိမ္ထဲမွာ လိပ္ျပာပ်ံဝဲေနပါက ‘၄’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အကူအညီကို ရမည္။

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ရလိမ့္မည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း
ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရမည္။ ျခံစည္း႐ိုးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္လိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ပြဲခံရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဇက္ေၾကာတက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာလည္း ခ်စ္သူ၏ သဝန္တိုမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၇ လက္ကပ္လွဴပါ။